• Искове срещу недобросъвестно владение на имот
  • Цялостна подготовка на сделки с недвижими имоти и движимо имущество
  • Консултация при сключване на сделки с недвижими имоти
  • Проверка за вписани тежести на имота – възбрани, ипотеки, вещни права и др.
  • Изготвяне на документи по сделката – предварителен договор, нотариален акт и др.
  • Изготвяне и вписване на ипотеки, обезпечения и гаранции, особени залози
  • Изготвяне на договор за прехвърляне на МПС
  • Консултация при сключване на договори
  • Извършване на обстоятелствена проверка
  • Защита на собствеността